1. Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen AS FZS TUL) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

  2. AS FZS TUL má devět členů a skládá se z dvou komor:

  • Komory akademických pracovníků, která má šest členů volených touto částí akademické obce,

  • Studentské komory, která má tři členy volené touto částí akademické obce.

  1. Činnost AS FZS TUL je dána § 27 odst. (1) a (2) zákona, přičemž AS FZS TUL dále projednává připomínky a náměty členů akademické obce fakulty, má právo požadovat od děkana informace o jeho činnosti a stavu fakulty apod.

  2. Funkční období AS FZS TUL a jeho členů je tříleté.

  3. Podrobnosti voleb do AS FZS TUL a způsob jednání AS FZS TUL upravuje „Volební a jednací řád akademického senátu fakulty“, který je vnitřním předpisem fakulty.