projekt MODOSE    I    Přednášky    I     Studijní materiály     I     E-learning                                                                               cs  en

10 let uzs animace

Jsme členem
Asociace vysokoškolských
vzdělávatelů nelékařských
zdravotnických profesí

  logo avv nzp mini web

Otevřený dopis

Obdrželi jsme certifikát

Fakulta roku 2013/2014

 fakulta roku certifikat mini

Administrace10. výročí založení Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (2014) PDF Tisk Email

„Krátké ohlédnutí do historie Ústavu zdravotnických studií TUL“

Ústav zdravotnických studií byl založen jako samostatná jednotka při Technické univerzitě v Liberci v roce 2004. Tehdejší myšlenky a plány na realizaci, které nezůstaly pouhou vizí a mohou se dnes pyšnit již desetiletou tradicí, jsou spojovány se jmény dnes již emeritního rektora prof. Ing. Vojtěcha Konopy, CSc., doc. Ing. Hany Schejbalové, doc. RNDr. Jaroslava Vilda, prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, současného rektora univerzity, prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc. a doc. MUDr. Miroslava Bartoše, CSc. Tyto významné osobnosti jsou dodnes zárukou nově se rozvíjejícím možnostem nejen v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, ale i v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a realizace nových technologií.

Základnou ústavu se tehdy staly prostory budovy F3, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Prvním realizovaným studijním programem bylo Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra v prezenční formě studia. Do prvního ročníku akademického roku 2006/2007 se tehdy zapsalo 53 studentů. Studenti měli k dispozici na ústavu několik moderně vybavených odborných laboratoří pro praktickou výuku, přednášky probíhaly v celouniverzitních posluchárnách. Se zvyšujícími se požadavky na vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků a zájmem odborníků z praxe se na ústavu v akademickém roce 2008/2009 zahájila výuka Ošetřovatelství v kombinované formě studia, a dále studijního programu Biomedicínská technika.

Rozšíření nabídky studijních oborů v akademickém roce 2008/2009 a trvalá snaha ústavu se rozvíjet, nenechali dlouho čekat na další rekonstrukce budovy F3. V současné době má ústav 12 odborných laboratoří. V rámci zajištění odborné praxe spolupracuje ústav s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., která je stěžejním pracovištěm. Dále s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p.o., Domem seniorů Liberec - Františkov, p.o., Dětským centrem SLUNÍČKO, p.o.,  Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, Nemocnicí Na Homolce  a Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).

Od roku 2008 pořádá ústav tradičně minimálně dvě odborné akce ročně, a to jarní odborné sympózium pod záštitou doc. MUDr. Jarmily Drábková. CSc., a podzimní Libereckou konferenci nelékařských oborů a Studentskou vědeckou konferenci. Dále v rámci celoživotního vzdělávání pořádá ústav od roku 2009 certifikované kurzy akreditované MZ ČR (Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, Specifika práce sestry manažerky).

V akademickém roce 2014/2015 ústav rozšířil nabídku studia o navazující magisterské studium v oblasti biomedicíny studijním programem Biomedicínské inženýrství.

Za dobu svého desetiletého působení si ústav vybudoval rovnocenné postavení mezi ostatními univerzitami v České republice nabízejícími studijní programy pro nelékařské zdravotnické obory. Má velký potenciál se neustále rozvíjet a nabízet nové možnosti nejen ve vzdělávání, ale i v oblasti vědy a výzkumu. Za zmínku stojí Laboratoř urgentní medicíny vybavená vysoce specializovanými funkčními pacientskými simulátory, které jsou využívány nejen pro výuku studentů v odborných předmětech, ale také jako výcvikové pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ošetřovatelství a biomedicíny, např. na eliminaci nozokomiálních infekcí, biosenzory.

V rámci oslav desetiletého výročí založení ústavu se dne 26. listopadu 2014 koná již VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference s tématem „Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta.  Dne 27. listopadu 2014 se uskuteční Slavnostní zasedání vědecké rady a divadelní představení „Králova řeč“ v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Na závěr oslav dne 28. listopadu 2014 proběhne Setkání absolventů ústavu. 

 

Program oslav desátého výročí založení ÚZS TUL:

 

26.11.2014 

 

 8:30 - 17:00

 

  VI. Liberecké konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference na téma
 "Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta" 

 

 27.11.2014

 
 15:00  Slavnostní zasedání vědecké rady ÚZS

 

28.11.2014

 

 13:00

 

 

 Setkání absolventů ÚZS TUL

 Prohlídka nových prostor TUL

 Prohlídka nových prostor ÚZS TUL

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Listopad 2014 14:49