Studijní program: Ošetřovatelství (B 5341)

oseStudijní obor: Všeobecná sestra (5341R009)

Forma studia: prezenční, kombinovaná, 3 roky


Základním předpokladem pro přijetí uchazeče do bakalářského studijního programu je úspěšné dokončení střední školy s dosaženými výsledky na úrovni, které jsou požadovány k přijetí na vysokou školu. Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu studia student získá teoretické vědomostí a praktické dovedností potřebné pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelství a pro vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

V rámci studijního oboru Všeobecná sestra jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci v ošetřovatelství s ucelenými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, nezbytnými k výkonu profese všeobecné sestry. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry. Tento typ kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester ve státech Evropské unie a je v souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie. Přijat je uchazeč, který úspěšně ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu studia student získá teoretické vědomostí a praktické dovedností potřebné pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelství a pro vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

Standardní doba studia uvedeného studijního oboru je 3 roky. Úspěšným složením státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

 

   link  Podmínky a popis přijetí ke studiu    
   link  Den otevřených dveří    
   link  Elektronická přihláška ke studiu    
   link  Termíny přijímacího řízení